Visutopia

Page_under_construction
Text in english below 
------- Projektet Visutopia är i planeringsfasen ------ 

Visutopia blev utvalt att delta i European Culture Foundation eventet "Idea Camp 2015", 23-25e sept 2015. http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp-2015 Presentation av vår idé: http://ecflabs.org/lab/visutopia-plan-b-laboratory/need-longer-perspectives 

Teater K har under flera år ägnat sin verksamhet åt framtidsfrågor och vägen fram till ett samhälle med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi har särskilt ägnat oss åt förhållandet mellan miljöfrågor/klimat och hur vi hanterar våra resurser (ekonomiska strukturer). Vi tror att det behövs konkreta nya visioner om hur vi ska organisera ekonomi på ett hållbart sätt. Ett fenomen i vår tid som har potential att påverka denna relation (ekologi och resursförvaltning) är det faktum att människor i ökan grad delar information och kunskap. Open Source rörelsen är en struktur för detta. Open Source började som öppet samarbete för utveckling av programvara till datorer (Linux OS, Firefox etc.) och har nu utökats även till skapandet av hårdvara, som tex. traktorer, elbilar, 3d printers, kretskort, medicinskteknisk utrustning etc. Open Source produktion är i alla skeden transparent. Ritningar och konstruktioner delas fritt (genom "creative commons" licensen). Vi tror att kunskap och information som är fri/öppen tar bättre hand om människors kreativitet. Open Source skapar nya möjligheter till samarbete för att ta itu med klimat, miljö och effektivare resursanvändning. Med den informationsteknik som finns idag, är det resursinneffektivt att inte samarbeta mer öppet. Eftersom Open Source rörelsen redan förändrar saker inom vårt nuvarande ekonomiska system, har Teater K valt att belysa och delta i att utveckla dessa strukturer. Vi vill skapa ett projekt som vidareutvecklar den potential som vi tror Open Source har, som ekonomisk modell. Vi har för avsikt att delta i att utveckla Open Source som en hållbar produktionsstruktur, samt producera faktiska produkter och sprida erfarenheter och kunskap till individer, företag och offentliga organisationer. 

Syfte Projektet syftar till att utforska och utveckla möjliga nya vägar mot ett verkligt hållbart samhälle. Fokus ligger på att strukturer för hållbarekonomi Ekonomi i betydlesen; allokering av resurser. Med resurser menas: naturresurser likväl som mänskliga resurser i form av arbetskraft, information, idéer och kunskap. Syftet är att undersöka olika modeller (där Open Source är en) för en hållbar produktion av varor och tjänster och nya samarbetsformer. 

Två huvuddelar av Visutopia 
1. Visionslaboratoriet är tänkt att vara ett forum för utveckling av olika utarbeta modeller för hur man kan hantera resurser (ekonomiska strukturer). Avsikten är att lyfta fram och reflektera över olika förslag på hur resurserna kan organiseras på nya sätt. "Open Source ekonomi" behöver utvecklas vidare, men är en av modellerna. Visionslaboratoriet kommer förutom utbildningsarbete, också utforska och kommunicera konstnärligt. Vi kommer t.ex.att använda film, drama, teater, interaktiva workshops, webb-TV och radio. Vi kommer att bistå organisationer, nätverk, politiska rörelser etc. att utveckla sina visioner vad gäller resursallokering. 

2. Open Source Hardware Makerspace Open Source Hardware verkstaden kommer att utveckla och fältprova olika Open Source Hardware (OSHW) konstruktioner. Verksataden kommer också att vara en plats där människor kan delta på olika sätt, till exempel komma och utveckla- eller bygga upp sina Open Source produkter. till exempel genom bildserie som visar steg för steg tekniska lösningar. Anställda av projektet kommer att erbjuda stöd och vägledning. Vi kommer också att kunna föreläsa, samråda med och utbilda intresserade företag, föreningar etc. Vi kan också förmedla information om Open Source tjänster såsom "Open food network", "Open Value Network" och "Open Design". Vi är också överväger att utveckla en OSHW-produkt för att vara serieproducerade. Beroende på samarbetspartners och utsikterna lokalt, kommer vi avgöra vad vi väljer att producera. Eftersom syftet är att främja fokus och se resursanvändning på lång sikt, kommer vi att välja produkter som kan visa detta tydligast. OSHW produkter har för avsikt att vara lätt att bygga, robust och lätt att reparera. Är det praktiska arbetet i OSHW workshop kommer att dokumenteras kommuniceras utåt. I OSHW-workshopen kommer vi att producera konstruktionsritningar, bruksanvisningar och video tutorials som rör hårdvaran konstrueras. Allmän tillgång till produkterna säkerställs av "Creative Commons-licens", så att konstruktioner (ritningar, etc.) förblir fria och tillgänglig för alla. 

Mål i projektet: 
- Belysa och undersöka olika nya genomarbetade ekonomiska modeller 
- Att delta i utvecklingen av konceptet "Open Source Economy" 
- För att sprida samarbetsmodellen av Open Source i Sverige och informera näringslivsorganisationer, individer. och offentliga aktörer på detta begrepp samarbete 
- Producera x antal Open Source produkter 
- Starta ett kooperativ som kan bära sig genom försäljning av tjänster och produkter. Vi vill att detta kooperativ också ska fungera som en kunskapsbank och en plattform för nya grupper som vill komma igång med "öppet företagande". 

Om Teater K Teater K har lång erfarenhet av att arbeta med sociala projekt där vi använder teater, drama och kreativitet för att skapa konstruktiva möten, och utveckling av grupper och individer. Vi har sedan 1994 skapat föreställningar om sociala frågor, självkänsla, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö. Teater K har sedan 2010 valt att med sin verksamhet bli en del av övergången till ett hållbart samhälle.
————   Presentation in english   ————

The project is yet only in a planing phase

Visutopia participated in European Culture Foundations: "Idea Cammp 2015", 23-25 sept. 
http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp-2015
http://ecflabs.org/lab/visutopia-plan-b-laboratory/need-longer-perspectives

 Teater K has for several years devoted their activities to creating structures for a sustainable society. We have specifically dedicated ourselves in the relationship between climate /environmental issues and how we manage our resources (economic systems). We believe that the need for concrete new visions of how to organize economy in a sustainable way is urgent. A phenomenon of our times that has the potential to influence this relationship is the the fact that people share large amounts of information and knowledge. The Open Source movement is a structure for that. Open Source started as open collaborative development of software, and has now been expanded to the creation of hardware products such as tractors, cars, houses etc. Open Source production is at all stages transparent, and drawings and designs are freely shared. We sympathize with the idea that knowledge and information that is free takes better care of peoples creativity. Open Source creates new opportunities for cooperation to deal with climate, environment and resilient resource use. With the information technology available today, considerable amounts of resources gets wasted if we don’t collaborate more openly. As the Open Source movement is already at work and change things within our current economic system Teater K has chosen to highlight those structures. We want to create a project that further develops the potential of Open Source. We intend to develop the concept of Open Source as a sustainable production structure, producing real products and disseminating ideas and knowledge to individuals, businesses and public organizations. 

Purpose The project aims to explore and develop possible new paths towards a truly sustainable society. The focus is on how to organize economy, in the sense; our common resources. With resources meaning natural resources as well as human resources in terms of manpower, information, ideas and knowledge. The aim is to explore different models (where Open Source is one) for sustainable production of goods and services, and new forms of collaboration. 

Two main parts of Visutopia 
Vision Laboratory The Vision Laboratory is meant to be a forum for the development of various elaborate models of how to manage resources (economic structures). The intention is to highlight and reflect on existing proposals on how resources can be organized in new ways. "Open Source Economy" needs further development, but is one of the models. The vision laboratory will besides educational work, also do more artistic exploration and communicating. We might use film, drama, theatre, interactive workshops, Web-TV and radio. We intend to assist organisations, political parties etc. to develop their visions further in these matters . 

Open Source Hardware Makerspace The Open Source Hardware workshop will develop and field test various Open Source Hardware (OSHW) constructions. Participants can either come and develop and/or build their Open Source products in the workshop, or contribute virtually. Employees of the project will offer support and guidance. We will also be able to lecture, consult and educate interested companies, associations etc. We can also pass on information about the Open Source services such as "Open Food Network", "Open Value Network" and "Open Design". Depending on collaborative partners and the prospects locally, we will determine what we choose to produce. Since the purpose is to advance the focus and see resource usage in the long term perspective, we will choose products that can show this most clearly. OSHW products intends to be easy to build, robust and easy to repair. The practical work that is done in the OSHW workshop will be documented and  communicated outward. In the OSHW-workshop, we will produce design drawings, instruction manuals and video tutorials relating to the hardware constructed. General availability of the products is ensured by the “Creative Commons license” so that constructions (drawings, etc.) remains free and available to everyone. 

Objectives of the project : 
- To highlight and explore various elaborate existing economic models. 
- To participate in developing the concept of "Open Source Economy" 
- To spread the model of cooperation by Open Source in Sweden and inform business associations, individuals, and public stakeholders on that concept of collaboration. 
- To produce x number of Open Source Hardware products. 
- To start a cooperative that can carry itself through the sale of services and products. We want this cooperative also to serve as a knowledge bank and a platform for new groups who wants to get started with open source businesses. 

About Teater K Teater K have extensive experience working with social projects where they use theater, drama and creativity to create constructive meetings and the development of groups and individuals. They have since 1994 created beliefs about social issues, self-esteem, human rights, gender and environment. Theatre K are  since 2010 focusing its activities to be a part of the transition to a sustainable society.